การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งาน
Feasibility Study for Automation and Robotics System