ร่วมแสดงความเห็น การจัดตั้งสมาคม
Thai Automation and Robotics Association
เห็นด้วยกับการจัดตั้งสมาคม
ระยะเวลาในการจัดตั้งควรเป็น