เกี่ยวกับเรา

TARA ย่อมาจาก Thai Automation & Robotics Association หรือ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย เกิดจากการผนึกกำลังรวมกลุ่ม System Integrators (SI) สัญชาติไทย ที่มีความชำนาญด้านระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ โดยมีเป้าหมายในการทำงานร่วมกัน เพื่อมุ่งนำระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ให้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ โดยมีเป้าหมายสำคัญเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวสู่ อุตสาหกรรม 4.0

TARA ทำอะไร

วัตถุประสงค์หลัก

เพื่อเป็นศูนย์กลางของผู้ซื้อและผู้ขาย รวมถึงประสานความร่วมมือทางธุรกิจในหมู่สมาชิก เกี่ยวกับระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึงวิชาชีพอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อสร้างความร่วมมือกันระหว่างสมาชิกของสมาคม หน่วยงาน และ องค์กรอื่น ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ ที่มีวัตถุประสงค์และอุดมการณ์สอดคล้องกัน เพื่อพัฒนาความร่วมมือทางการค้า
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ รวมถึง วิจัย ค้นคว้า นวัตกรรม สัมมนา อบรม และเป็นที่ปรึกษาการประยุกต์ใช้งานระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์

ทำเนียบกรรมการบริหาร 2566-2568

กรรมการกิตติมศักดิ์ (ฝ่ายวิชาการ)

หน่วยงานพันธมิตร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ผู้สมัครตกลงยินยอมให้สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย และเจ้าหน้าที่ของสมาคมฯ เปิดเผยข้อมูลของผู้สมัครและของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลสินค้าและบริการ แก่บุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานพันธมิตร และ การเผยแพร่โฆษณาเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจ ผู้สมัครทราบว่าข้อมูลของบริษัทฯ ที่จะเปิดเผยได้แก่ ชื่อบริษัท หมายเลขจดทะเบียบริษัทฯ ชื่อ/นามสกุลผู้ที่ติดต่อ วิธีในการติดต่อ (เช่น อีเมล์, ไลน์ไอดี, หมายเลขโทรศัพท์) สินค้า/บริการของบริษัทฯ ตลอดอายุการเป็นสมาชิก
Scroll to Top